Προκηρύξεις

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) ΤΕΥΔ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                               Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γνωρίζουμε στους ενδιαφερόμενους ότι εκδόθηκε η 1611/5-7-19 με κωδικό αριθμό …
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 5Τεχνική Περιγραφή   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 Τιμολόγιο   ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΣΥ Ν. 4412.2016   ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ …
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 4. 20180209-TEYD_v1.0 (ΤΕΛΙΚΟ) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:   Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς: 11α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ I).πρ.σμος ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ III)ΤΙΜ.ΜΕΛ.ΟΔ._ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΣΥ Ν. 4412.2016 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) ΤΕΥΔ_v1.0 υπευθ. δηλωση    
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ τζόκας λουρος ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΜ.ΜΕΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) ΤΕΥΔ_v1.0 υπευθ. δηλωση ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ …
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Αντίγραφο του ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΜ.ΜΕΛ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΣΥ Ν. 4412.2016 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) ΤΕΥΔ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ texn.perig
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμιλόγιο εργασιων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΣΥ Ν. 4412.2016 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) ΤΕΥΔ_v1.0 υπευθ. …
ΕΣΥ Ν. 4412.2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΛΟΥΤΣΑΣ ΤΕΥΔ_v1.0 υπευθ. δηλωση ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜ.ΜΕΛ
ΤΣΥ Κάκκαβου ΤΣΥ ΚΑΚΚΑΒΟΥ Τεχνική Περιγραφή ΤΕΧΝΙΚH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Υπεύθυνη Δήλωση ΤΕΥΔ υπευθ. δηλωση KAKKABOS Προυπολογισμός Προυπολογισμός ΚΑΚΚΑΒΟΥ Περίληψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΚΑΒΟΣ ΑΔΑM 19PROC004343929 Διακύρηξη ΔΙΑKHΡΥΞΗ ΚΑΚΑΒΟΣ ΑΔΑΜ 19PROC004344127 Τιμολόγιο TIMOLOGIO ΚΑΚΚΑΒΟΥ
Ανάρτηση διακήρυξης τεχνικού έργου. Δείτε τα σχετικά αρχεία.   TIMOLOGIO ΛΟΥΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΣΥ _2_ ΛΟΥΡΟΥ Προκήρυξη _περίληψη_130000E προυπολογισμό ΛΟΥΡΟΥ ΤΕΥΔ ΤΕΧΝΙΚH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΣΥ ΛΟΥΡΟΥ
Νέα ημερομηνία προθεσμίας υποβολής προσφορών της ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ του έργου: «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου», υποέργο …
Περίληψη Διακήρυξης 6_2_adam_perilipsis5_1_adam_diakirixis Accordion Tab Title 2 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam …
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ   ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάρτιση μητρώου ενδιαφερομένων προς διάθεση μηχανημάτων-οχημάτων υλικού και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πρόσκληση Εκδήλωσης …
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) Η ∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοικτό …
Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου», υποέργο «Κατασκευή πεζοδρομίων και επέκταση ηλεκτροφωτισμού της 2ης επαρχιακής οδού ΠΕ Πρέβεζας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ …
Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοιχτό συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 …
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) Η ∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοικτό …
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσ- σει ανοιχτό συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του …
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντι- κών για …
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει …
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Η Διεύθυνση Τεχνικών …
Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοιχτό συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 για …
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Η Διεύθυνση Τεχνικών …
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοικτό …
Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: Συντήρηση-αποχιονισμός αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ2013ΕΠ03000011)»,Υποέργο: Ασφαλτόστρωση οδού …
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό …
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό …
Συντήρηση - σήμανση - τεχνικά έργα απορροής όμβριων και αποκατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού 3ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας, 4ης επαρχιακής οδού …
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοιχτό συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 …
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ. 70467/2574/31-05-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Αναθέτουσα αρχή: Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου 2. Αντικείμενο του έργου: Προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού, αναλωσίμων …
Η Δ/νση τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο την πλέον προσφέρουσα από οικονομική άποψη …
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Η Διεύθυνση Τεχνικών …
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Η Διεύθυνση Τεχνικών …
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης …
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΙΑΒΑΣΤΕ …
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ (2) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ …
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΑΟΚ 2017 ΕΔΩDiakiriksiMisthosisDaok2017 (3)
περίληψη διακήρυξης και τη Διακήρυξη για τη Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών, εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, πολυμηχανημάτων και λοιπού ηλεκτρονικού και μηχανικού …
Αναρτητέα: στο Διαδίκτυο ΑΔΑ. & στο Μητρώο ΑΔΑΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ, 26 / 09 / 2017 Φ. & …
Δημοσίευση προκήρυξης (περίληψης) και διακήρυξης διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών σχολικών ετών 2017-2018 και 2018-2019 ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΔΩ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για συμμετοχή σε διαδικασία δια̟πραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση ̟προκήρυξης για την ανάδειξη εργολάβου/ων για τον α̟ό εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα …
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοιχτό συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του …
Πρόσκληση για έγγραφή στους καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του N.4412/2016, Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας, έτους 2017 Καλούμε τους …
Πρέβεζα, 11-04-2017 Αρ. Πρωτ.: ττ 32004/1311 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 40684 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ …
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ Για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στα πλαίσια της υποχρεωτικής διεξαγωγής του αντικειμένου της κολύμβησης, χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Πρέβεζας, προϋπολογισμού …
Πρέβεζα, 21-03-2017 Αρ. Πρωτ.: ττ 24059/818 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ. 2 / 2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. …
Πρέβεζα, 10-03-2017 Αρ. Πρωτ.: ττ 20486 / 667 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ. 1 …
Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών Αρ. πρωτ. 10775/327, Πρέβεζα 09-02-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  
Πρέβεζα 14-9-2016 Αρ. Πρωτ.: ττ 82714 / 3494 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ. 10 / 2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Αναθέτουσα αρχή: Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου. 2. Αντικείμενο …
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ. 9/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου διακηρύσσει μειοδοτική δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου, για τη …
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ. 9/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου διακηρύσσει μειοδοτική δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου, για τη …
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ. 8/2016 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου διακηρύσσει επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου, …
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ. 7/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Αναθέτουσα αρχή: Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου 2. Αντικείμενο του έργου: «Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης επαρχιακού και βασικού …
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ. 7/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Αναθέτουσα αρχή: Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου 2. Αντικείμενο του έργου: «Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης επαρχιακού και βασικού …
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Η Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ διακηρύσσειτη με διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του …
Αναθέτουσα αρχή: Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου. Αντικείμενο του έργου: «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας …
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ. 3/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου διακηρύσσει μειοδοτική δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου, για …
Πρέβεζα, 25-02-2016 Αρ. Πρωτ.: ττ 17099 / 726 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ. 2/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Αναθέτουσα αρχή: Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου 2. Αντικείμενο του έργου: …
Πρέβεζα: 3-2-2016 Αρ. Πρωτ.: ττ 9964 / 465 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ. 1 / 2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Αναθέτουσα αρχή: Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου 2. Αντικείμενο …
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Η Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ διακηρύσσειτη με διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του …
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 19415 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Αναθέτουσα αρχή: Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου. 2. Αντικείμενο του έργου: «Προμήθεια …
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 18231 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Αναθέτουσα αρχή: Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου. 2. Αντικείμενο του έργου: «Προμήθεια υγρών …
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Πρέβεζα, 17 - 06- 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: ττ 64860/1783 Δ/ΝΣΗ …
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ. 9 / 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Αναθέτουσα αρχή: Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου 2. Αντικείμενο του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τον …
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ. 6/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Αναθέτουσα αρχή: Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου 2. Αντικείμενο του έργου: «Προμήθεια γραφικής ύλης - χαρτιού, αναλωσίμων …
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ. 4/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Αναθέτουσα αρχή: Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου 2. Αντικείμενο του έργου: «Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης επαρχιακού και βασικού …
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ. 5/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Αναθέτουσα αρχή: Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου 2. Αντικείμενο του έργου: «Προμήθεια - τοποθέτηση σωλήνων άρδευσης» 3. Συνολικός …
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ. 3 / 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Αναθέτουσα αρχή: Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου. 2. Αντικείμενο του έργου: «Μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας …
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ. 2 / 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Αναθέτουσα αρχή: Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου 2. Αντικείμενο του έργου: «Προ ήθεια γραφικής ύλης …
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ. 1 / 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Αναθέτουσα αρχή: Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου 2. Αντικείμενο του έργου:« Καταπολέμηση κουνουπιών για την …
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ταχ. Δ/νση : Σπηλιάδου 8 Ταχ. Κώδικας : 48100 Πληροφορίες : Ζαμπέλη Δωροθέα Τηλέφωνο : 26823 60256 Fax : …
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ταχ. Δ/νση : Περδικάρη 1 Ταχ. Κώδικας: 48 100 Πληροφορίες: Χαρ. …