Καιρός

10/2016 Διακήρυξη: “ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ, για το σχολικό έτος 2016-2017 (έως 31-08-2017) με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης” Πρέβεζα 14-9-2016

Πρέβεζα 14-9-2016
Αρ. Πρωτ.: ττ 82714 / 3494

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ. 10 / 2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Αναθέτουσα αρχή: Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου.
2. Αντικείμενο του έργου: Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Πρέβε-
ζας, για το σχολικό έτος 2016-2017 (έως 31-08-2017), με δικαιώματα προαίρεσης έως και 20% του προϋ-
πολογισμού κάθε ομάδας/δρομολογίου του διαγωνισμού για την τροποποίηση των υφιστάμενων δρομο-
λογίων, δικαίωμα παράτασης της σύμβασης με αντίστοιχη αύξηση του συμβατικού αντικειμένου κάθε ο-
μάδας/δρομολογίου έως και 20%, μέχρι την ολοκλήρωση του επόμενου διαγωνισμού και όχι πέραν των
τριών μηνών.
3. Συνολικός προϋπολογισμός: 1.903.234,43 €, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, καθώς
και των δικαιωμάτων προαίρεσης.
4. Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός μειοδοτικός, με σφραγισμένες προσφορές.
5. Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής.
6. Δικαίωμα συμμετοχής: Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφο-
ρά, οι συνεταιρισμοί και οι κοινοπραξίες με αντικείμενο δραστηριότητας τη μεταφορά προσώπων.
7. Χρόνος ισχύος προσφορών: Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
8. Εγγυήσεις: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής και από τον υποψήφιο ανάδοχο στον οποίο θα κατακυρωθεί
το έργο, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος της
προκήρυξης.
9. Παραλαβή τευχών διακήρυξης: Σε ηλεκτρονική μορφή, στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr (Α/Α Συστήματος: 28186) και από την ιστοσελίδα της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟ-
ΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ https://www.preveza.gr
10. Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής Προσφορών: Ημερομηνία: 19-09-2016, ημέρα 1ευ-
τέρα και ώρα 15:00 μ.μ.
11. Καταληκτική Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Υποβολής Προσφορών: Ημερομηνία: 13-10-2016, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ.
12. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: Ημερομηνία: 20-10-2016,
ημέρα: Πέμπτη και ώρα: 10:00 π.μ.
13. Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού: Γραφεία Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής
Ενότητας Πρέβεζας (Σπηλιάδου 8, 2ος όροφος – Πρέβεζα).
14. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρίστανται κατά την αποσφράγιση των προσφορών: Οι συμμετέ-
χοντες στο διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών.
15. Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης: από την 01-09-2016, μέχρι την 31-08-2017, με δικαίωμα τρίμηνης
παράτασής της.
16. Πληρωμή: Τμηματική, ανάλογα με τις πιστώσεις με τις οποίες θα επιχορηγείται για το σκοπό αυτό η Π.Ε.
Πρέβεζας.
17. Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων:
12-09-2016.
18. Πρόσθετες πληροφορίες – παροχή εγγράφων: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρω-
ματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις, ηλεκτρονικά, μόνο μέσω του διαδικτυακού τόπου
www.promitheus.gov.gr, (Α/Α Συστήματος: 28186), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 της δι-
ακήρυξης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

diakiriksi10_2016