Προκηρύξεις

Σημαντική ανακοίνωση:   Απόφαση παράτασης:   Περίληψη της διακήρυξης:   Διακήρυξη:   Αρχείο xml (είναι συμπιεσμένο, χρειάζεται να γίνει εξαγωγή …

Περίληψη της διακήρυξης:   Διακήρυξη:   Αρχείο xml (είναι συμπιεσμένο, χρειάζεται να γίνει εξαγωγή του αρχείου xml από το συμπιεσμένο …

Σημαντική ανακοίνωση:   Απόφαση παράτασης:   Περίληψη:   Διακήρυξη:   Αρχείο xml (είναι συμπιεσμένο, χρειάζεται να γίνει εξαγωγή του αρχείου …

Διευκρινιστική της πρόκλησης:   Πρόσκληση (ορθή επανάληψη):

Διακήρυξη:   Μελέτη:   Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ):