Καιρός

11/2016 Διακήρυξη: Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού ιαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της», για τα έτη 2017 και 2018

Πρέβεζα, 06-12-2016
Αρ. Πρωτ.: 113666 / 4816
Αρ. Διακήρυξης: 11 / 2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ. 11/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
(Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 29763)

1. Αναθέτουσα αρχή: Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου.
2. Αντικείμενο του έργου: Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών
της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, για
τα έτη 2017 και 2018.
3. Συνολικός προϋπολογισμός: 494.355,26 €, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ καθώς
και του δικαιώματος προαίρεσης για τρίμηνη παράταση.
4. Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός 4ιεθνής Μειοδοτικός Ηλεκτρονικός 4ιαγωνισμός.
5. Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει
τιμής, και ειδικότερα:
α. Για τα υγρά καύσιμα (Ομάδες Α και Β): Η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά,
αποκλειστικά βάσει τιμής (υψηλότερο επί τοις % ποσοστό έκπτωσης στη διαμορφούμενη μέση τιμή
λιανικής πώλησης του είδους).
β. Για τα λιπαντικά (Ομάδα Γ): Η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, αποκλει-
στικά βάσει της χαμηλότερης προσφερόμενης τιμής για το σύνολο των ειδών.
5. Δικαίωμα συμμετοχής: Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προ-
σφορά, οι συνεταιρισμοί και οι κοινοπραξίες με αντικείμενο δραστηριότητας την εμπορία υγρών καυ-
σίμων και λιπαντικών.
6. Κατάθεση προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά,
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.4Η.Σ, σύμφωνα με τα αναφερόμε-
να στο Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ./Α΄/29-05-2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013
(Φ.Ε.Κ./Α/2677/21-10-2013) και στο Ν. 4412/2016.
7. Χρόνος ισχύος προσφορών: Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη
της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών.
8. Εγγυήσεις: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής και από τους υποψήφιους αναδόχους στους οποίους θα
κατακυρωθεί η προμήθεια, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με τα ανα-
φερόμενα στο τεύχος της προκήρυξης.
9. Παραλαβή τευχών διακήρυξης: Η διακήρυξη με όλα τα Παραρτήματα διατίθεται σε ηλεκτρονική
μορφή στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr (Α/Α Συστήματος: 29763) και επίσης με ελεύ-
θερη και πλήρη πρόσβαση στην ηλεκτρονική 4/νση της Π.Ε. Πρέβεζας www.preveza.gr.
10. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 12-12-2016, ημέρα 4ευτέρα και
ώρα 15:00 μ.μ.
11. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 05-01-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00
μ.μ.
12. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 12-01-2017, ημέρα: Πέμπτη
και ώρα: 10:00 π.μ.
13. Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης: Από 01-01-2017 έως 31-12-2018, δυνάμενη να παραταθεί
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη.
14. Πληρωμή: Τμηματική, μετά την παραλαβή των καυσίμων και λιπαντικών από την αρμόδια επιτροπή
και την προσκόμιση, από τον ανάδοχο, των προβλεπομένων δικαιολογητικών.
15. Πρόσθετες πληροφορίες – παροχή διευκρινήσεων: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν
συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις, ηλεκτρονικά, μόνο μέσω του διαδικτυακού τόπου
www.promitheus.gov.gr, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.4 της διακήρυξης.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Σ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

diakiriksi11_2016