2η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στη δράση (δ) του μέτρου 3.1.9 «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ       Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ
Γιάννα Στούμπου Τηλ: 26820-26983

2η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στη δράση (δ) του μέτρου 3.1.9 «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19»

Κάνουμε γνωστό στους αλιείς του Νομού μας, ότι εκδόθηκε η αριθμ Πρωτ 1470/9/7/2021 (ΑΔΑ: 6Ν254653ΠΓ-ΛΗ7) 2η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στη δράση (δ) του μέτρου 3.1.9 «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19»

  • Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών λεμβολογημένα ή νηολογημένα ως ενεργά που φέρουν δορυφορική συσκευή αυτόματου εντοπισμού σκάφους (VMS) ή ημερολόγιο γέφυρας και έχουν ασκήσει την αλιευτική δραστηριότητα στη θάλασσα για τουλάχιστον 120 ημέρες κατά τη διάρκεια των δύο ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.
  • Οι βεβαιώσεις για την πιστοποίηση της αλιευτικής δραστηριότητας στη θάλασσα για τουλάχιστον 120 ημέρες τα δύο τελευταία χρόνια καθώς και βεβαιώσεις για την πιστοποίηση ακινησίας εκδίδονται από τα αρμόδια Λιμεναρχεία.
  • Οι αιτήσεις γίνονται από τους δικαιούχους από 16/7/2021 και ώρα 12:00 μέχρι 15/9/2021 και ώρα 14:00μ.μ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ependyseis.gr  και τα σκάφη πρέπει:

α)  Να είναι εγγεγραμμένα στο Ελληνικά νηολόγια/λεμβολόγια και καταχωρημένα στο ΕΑΜ, τα  στοιχεία της αλιευτικής άδειας και λοιπών παραστατικών  να συμφωνούν με τα καταχωρημένα στοιχεία στο ΕΑΜ.

β)  Να διαθέτουν επαγγελματική άδεια σε ισχύ τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης όσο και για την περίοδο που αιτούνται οικονομική ενίσχυση

γ)  Να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας που διέπει τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη

Τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται της αίτησης είναι:

  • Πλήρες αντίγραφο της άδειας αλιείας ( και τις κενές σελίδες)
  • Υπεύθυνη δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής (το κείμενο αναφέρεται στην ΥΑ)
  • Βεβαίωση του Λιμεναρχείου για την άσκηση  αλιευτικής δραστηριότητας
  • Βεβαίωση του Λιμεναρχείου για την ακινησία του αλιευτικού σκάφους

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθύνεστε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας

Τηλέφωνο:  213 1501186

e-mail:  ikountourakis@mou.gr

 

ΕΠ

Ο    ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΗΣ