Καιρός

2η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο 3.4.4 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                               Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γνωρίζουμε στους ενδιαφερόμενους ότι εκδόθηκε η 2η τροποποίηση της 1612/5-7-19 με κωδικό αριθμό 69.2 (ΑΔΑ :67ΦΠ4653ΠΓ- ΟΞΖ) 2η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο 3.4.4 «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ » του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας  2014-2020 σχετικά με την παράταση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο παραπάνω Μέτρο μέχρι την 28-02-2020

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης  υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚ)με τυποποιημένο έντυπο στον ιστότοπο htp //: www.ependyseis.gr και παράλληλα εντός 5 ημερών κατατίθεται πλήρης φάκελος  στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης   Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας Μιχαλακοπούλου 103, Αθήνα .

Προϋπολογισμός  επενδυτικών προτάσεων από 20.000 ευρώ έως 8.000.000 ευρώ και ύψος ενίσχυσης 50%

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην παραπάνω υπηρεσία αλλά και στην υπηρεσία μας  για περισσότερες πληροφορίες.

 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΑΟΚ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΗΣ