Καιρός

3ος ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Ε .Δ.Χ. – ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ. 3 / 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Αναθέτουσα αρχή: Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου.

2. Αντικείμενο του έργου: «Μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, για το σχολικό έτος 2014-2015».

3. Συνολικός προϋπολογισμός: 52.804,14 €, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

4. Είδος διαγωνισμού: Πρόχειρος μειοδοτικός, με σφραγισμένες προσφορές.

5. Κριτήρια ανάθεσης: H χαμηλότερη τιμή κάθε τμήματος.

6. Δικαίωμα συμμετοχής: Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι συνεταιρισμοί και οι κοινοπραξίες με αντικείμενο δραστηριότητας τη μεταφορά προσώπων.

7. Χρόνος ισχύος προσφορών: Ενενήντα (90) ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

8. Εγγυήσεις: Δεν προβλέπονται στον παρόντα διαγωνισμό(άρθρο 26 παρ. 9 ΠΔ 118/2007).

9. Τόπος παραλαβής τευχών διακήρυξης: Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, Τμήμα Προμηθειών (Σπηλιάδου 8, 2ος όροφος – Πρέβεζα), καθημερινά 08:00 π.μ. – 15:00 μ.μ. και στην ηλεκτρονική Δ/νση της Π.Ε. Πρέβεζας www.preveza.gr.

10. Προθεσμία υποβολής των προσφορών: Μέχρι την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού και σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, μέχρι την προηγούμενη ημερομηνία από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

11. Ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού: Ημερομηνία: 26-2-2015, ημέρα: Πέμπτη και ώρα: 10:00 π.μ.

12. Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού: Γραφεία Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας (Σπηλιάδου 8, 2ος όροφος – Πρέβεζα).

13. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρίστανται κατά την αποσφράγιση των προσφορών: Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών.

14. Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης: Από 01-03-2015 έως τη λήξη του σχ. έτους 2014-2015.

15. Πληρωμή: Τμηματική, ανάλογα με τις πιστώσεις με τις οποίες θα επιχορηγείται για το σκοπό αυτό η Π.Ε. Πρέβεζας.

Πρόσθετες πληροφορίες – παροχή εγγράφων: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως από τη Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού της Π. Ε. Πρέβεζας, συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της προκήρυξης (Ταχ. Διεύθυνση: Οδός Σπηλιάδου αρ. 8 – Τ.Κ. 48 100 – Πρέβεζα, Τηλέφωνο: 26823 60299, Φαξ: 26820 27195).

leoforia (1)