Καιρός

Απαγόρευση Αλιείας Χελιού

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ
Τelfax : 26820 – 23581 Πληροφορίες : Γ. Στούμπου ΤηλEφωνο : 26820 – 26983

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την την υπ’ αριθμόν 661/110826/2019 (ΦΕΚ 2346Β΄/2019)  Υπουργική  Απόφαση  που αφορά την λήψη περιοριστικών μέτρων για την αλιεία χελιού, σε εφαρμογή του άρθρου 42 του ΚΑΝ (ΕΕ)  2019/124 του Συμβουλίου, σας γνωρίζουμε ότι:  απαγορεύεται η αλιεία του ευρωπαϊκού χελιού Αnguilla αnguilla ως στοχευόμενο αλίευμα αλλά και ως παρεμπίπτων για το χρονικό διάστημα μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου έως και 30ης Νοεμβρίου εκάστου έτους  στην θάλασσα, στα υφάλμυρα ύδατα, στις εκβολές ποταμών, στις παράκτιες λιμνοθάλασσες και τα μεταβατικά ύδατα .

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην υπηρεσία μας στο τηλέφωνο 26820-26983.

 

ΕΠ Ο Δ/ΝΤΗΣ

ΑΥΓΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ