7/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: «Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ. 7/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Αναθέτουσα αρχή: Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου
2. Αντικείμενο του έργου: «Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων»
3. Συνολικός προϋπολογισμός: 32.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
4. Είδος διαγωνισμού: Πρόχειρος μειοδοτικός, με σφραγισμένες προσφορές.
5. Κριτήρια ανάθεσης: Η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή
6. Δικαίωμα συμμετοχής: Επιχειρήσεις με αντικείμενο δραστηριότητας την εμπορία των
προς προμήθεια υλικών.
7. Χρόνος ισχύος προσφορών: Ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του
διαγωνισμού.
8. Εγγυήσεις: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής και από τον υποψήφιο ανάδοχο στον οποίο
θα κατακυρωθεί το έργο, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στο τεύχος της προκήρυξης.
9. Τόπος παραλαβής τευχών διακήρυξης: διεύθυνση διοικητικού – Οικονομικού Περιφε-
ρειακής Ενότητας Πρέβεζας, Τμήμα Προμηθειών (Σπηλιάδου 8, 2ος όροφος – Πρέβεζα), κα-
θημερινά 08:00 π.μ. – 15:00 μ.μ.
10. Προθεσμία υποβολής των προσφορών: Μέχρι την ημερομηνία και ώρα έναρξης της
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών.
11. Ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού:
Ημερομηνία: 08-06-2015, Ημέρα: Δευτέρα και ώρα: 10:00 π.μ.
12. Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού: Γραφεία δ/νσης διοικητικού – Οικονομικού Περι-
φερειακής Ενότητας Πρέβεζας (Σπηλιάδου 8, 2ος όροφος – Πρέβεζα).
13. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρίστανται κατά την αποσφράγιση των προσφο-
ρών: Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών.
14. Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης: Έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της,
δυνάμενη να παραταθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την παρούσα.
15. Πληρωμή: Μετά την παραλαβή των ειδών από την αρμόδια επιτροπή και την προσκόμιση,
από τον ανάδοχο, των προβλεπομένων δικαιολογητικών.
16. Ημερομηνία δημοσιοποίησης: 07-05-2015.
Πρόσθετες πληροφορίες – παροχή εγγράφων: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν
εγγράφως από τη δ/νση διοικητικού – Οικονομικού (Σπηλιάδου 8, Πρέβεζα – Αρμόδια: Αν.
Ναστούλη – τηλέφωνο : 26823 60291) και τη 2/νση Τεχνικών Έργων (Περδικάρη 1, Πρέβεζα
– Αρμόδιος: Χ. Γεωργίου, τηλέφωνο: 26823 62172).
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

d715