8/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:”Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου της Ελιάς έτους 2015″

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ. 8 / 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Αναθέτουσα αρχή: Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου.
2. Αντικείμενο του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέ-
θοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του Προ-
γράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου της Ελιάς έτους 2015 στην Περιφερειακή
Ενότητα Πρέβεζας».
3. Συνολικός προϋπολογισμός: 18.722,83 € (με ΦΠΑ).
4. Είδος διαγωνισμού: Πρόχειρος μειοδοτικός, με σφραγισμένες προσφορές.
5. Κριτήρια ανάθεσης: Χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή.
6.Δικαίωμα συμμετοχής: Επιχειρήσεις με ανάλογο αντικείμενο δραστηριότητας.
7. Χρόνος ισχύος προσφορών: Ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του
διαγωνισμού.
8. Εγγυήσεις: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής και από τον υποψήφιο ανάδοχο στον οποίο θα
κατακυρωθεί το έργο, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο τεύχος της προκήρυξης.
9. Τόπος παραλαβής τευχών διακήρυξης: δ/νση διοικητικού – Οικονομικού Περ/κής Ενότη-
τας Πρέβεζας, Τμήμα Προμηθειών (Σπηλιάδου 8, 2ος όροφος – Πρέβεζα), καθημερινά 08.00
π.μ. – 15.00 μ.μ.
10. Προθεσμία υποβολής των προσφορών: Μέχρι την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του
διαγωνισμού.
11. Ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού: Ημερομηνία: 22-05-2015, Ημέρα:
Παρασκευή και ώρα: 10:00 π.μ.
12. Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού: Γραφεία δ/νσης διοικητικού – Οικονομικού Περ/κής
Ενότητας Πρέβεζας (Σπηλιάδου 8, 2ος όροφος – Πρέβεζα)
13. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρίστανται κατά την αποσφράγιση των προσφορών:
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών.
14. Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της μέχρι 01-11-2015.
15. Πληρωμή: Τμηματική, μετά την παραλαβή των υπηρεσιών από την αρμόδια επιτροπή και
την προσκόμιση, από τον ανάδοχο, των προβλεπομένων δικαιολογητικών.
16. Πρόσθετες πληροφορίες – παροχή εγγράφων: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν
εγγράφως από τη δ/νση διοικ/κού – Οικ/κού της Π. Ε. Πρέβεζας, συμπληρωματικές πληρο-
φορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας προκήρυξης (Ταχ. δ/νση: Σπηλιά-
δου 8 – Τ.Κ. 48 100 – Πρέβεζα, Τηλέφωνο: 26820 24768, 26823 60291, Φαξ: 26820 27195).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

d815