Καιρός

Άδειες Αλίευσης Μεγάλων Πελαγικών Ψαριών

ΔΑΟΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΑ ΣΤΟΥΜΠΟΥ
ΤΗΛ 26820-26983
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με το αριθμ. 5088/78186/2013 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κάνουμε γνωστό στους αλιείς του νομού μας, ότι άρχισε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις άδειες αλίευσης μεγάλων πελαγικών ψαριών για το έτος 2017. Οι αιτήσεις για ξιφία και μακρύπτερο τόνο υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΟΣΠΑ (με τον κωδικό του πλοιοκτήτη ) μέχρι 31 Οκτωβρίου 2016 και η εφαρμογή βρίσκεται ήδη σε λειτουργία.

– Οι αιτήσεις για κόκκινο τόνο υποβάλλονται στην υπηρεσία μας μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 2016.

Ειδικότερα για τον κόκκινο τόνο απαιτούνται επιπλέον:

– Υπεύθυνη δήλωση του πλοιοκτήτη ότι δεν συνταξιοδοτείται .

– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

– Ακριβές φωτοαντίγραφο από το Λιμεναρχείο της ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας του πλοιοκτήτη σε ισχύ και βεβαίωση αρμόδιας Λιμενικής αρχής για το χρόνο πρώτης έκδοσης της άδειας ( σε περίπτωση που αυτό δεν φαίνεται από την άδεια).

– Φορολογική δήλωση του τρέχοντος οικονομικού έτους (Ε1 ) και (Ε3) ή (Ε5) εάν έχει υποβληθεί.

– Αδεια καταχώρησης της κτηνιατρικής Υπηρεσίας.

– Επίσης υπενθυμίζουμε στους αλιείς ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας αλίευσης μεγάλων πελαγικών ιχθύων είναι η εγκατάσταση και λειτουργία των συσκευών VMS και ERS

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τμήμα Αλιείας στην Δ/νση: Λ. Ειρήνης 65 στα τηλέφωνα 26820-26983 και 26820-60952