Καιρός

« Άδειες Αλίευσης Ολοθούριων- τροποποίηση της παρ 2 του άρθρου 2 του πδ 48/2018»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΗΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ
Στούμπου Γιάννα
Τηλ 2682026983

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο 4859/2021 (ΦΕΚ Α΄228/27-11-2021)  άρθρο 15   « Άδειες αλίευσης ολοθούριων- τροποποίηση της παρ 2 του άρθρου 2 του πδ 48/2018»  έως 30 Απριλίου 2022 η άδεια αλίευσης ολοθούριων του γένους Holothuria spp χορηγείται εφόσον το σκάφος διαθέτει σε ισχύ μόνο αλιευτική άδεια με στατικά εργαλεία σύμφωνα με τις διατάξεις του βδ 666/66 και του πδ 261/91. Μετά την 30η Απριλίου 2022 η ως άνω άδεια  χορηγείται εφόσον το σκάφος έχει εγκατεστημένη και σε πλήρη λειτουργία συσκευή δορυφορικής παρακολούθησης (VMS) , ανεξαρτήτως του μήκους του και τηρείται το ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας (ERS )

ΕΠ
Ο  Δ/ΝΤΗΣ
ΑΥΓΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ