Αλιεία: Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1

ΔΑΟΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

   
Πληροφορίες:Γ. Στούμπου
Τηλέφωνο:26820-26983

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κάνουμε γνωστό στους αλιείς του Νομού μας  ότι εκδόθηκε η αριθμ. 1615/5-7-2019  ( κωδικός  42.2)  ΑΔΑ: Ω6ΠΤ4653ΠΓ-ΓΞ5  2η  Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Μέτρο 3.1.22  «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των  προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων» Επιχειρηματικού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

Στο παραπάνω  μέτρο επιδοτούνται :

–  Επενδύσεις που προσθέτουν αξία στα προϊόντα.

–  Επενδύσεις επί του σκάφους για τη βελτίωση της ποιότητας των αλιευτικών προϊόντων .

Δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα , αλιείς ή ιδιοκτήτες ενεργών αλιευτικών σκαφών  παράκτιας αλιείας και εσωτερικών υδάτων.

Πράξεις που γίνονται από σκάφη έως 12 μέτρα που δεν χρησιμοποιούν συρόμενα αλιευτικά εργαλεία λαμβάνουν αύξηση δημόσιας ενίσχυσης κατά 30 ποσοστιαίες μονάδες

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός είναι 2.000 ευρώ.

Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από 23-3-2018.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους  μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων  στην διεύθυνση  htp //: www.ependyseis.gr και  εντός 5 εργάσιμων ημερών κατατίθεται πλήρης φάκελος τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή   στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης  ΕΠΑΛΘ  Μιχαλακοπούλου 103,Αθήνα .

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στο πληροφοριακό σύστημα από 2-9-2019 και ώρα 12:00 και λήξη 15-11-2019 και ώρα 14:00

Για   περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθύνεστε στην υπηρεσία μας : ΔΑΟΚ Πρέβεζας Τμήμα Αλιείας  τηλ: 26820-26983 ή στην Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων ΕΠΑΛ  (τηλ: 213 1501186 – 84-6

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2

ΔΑΟΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

Πληροφορίες:Γ. Στούμπου
Τηλέφωνο:26820-26983

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κάνουμε γνωστό στους αλιείς του Νομού μας  ότι εκδόθηκε η αριθμ. 1616/5-7-2019  ( κωδικός  32.41.2) ΑΔΑ: ΨΡΤ64653ΠΓ-ΟΘΩ 2η   Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Ένταξη στο Μέτρο 3.1.8  «Υγεία και ασφάλεια» και μέτρο 4.1.20 Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους»  του  Επιχειρηματικού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

Στο   μέτρο 3.1.8 επιδοτούνται :

–  Επενδύσεις επί του σκάφους
–  Ατομικός εξοπλισμός

Στο μέτρο 4.1.20 επιδοτούνται:

– Εξοπλισμός επί του σκάφους

–  Αλιευτικά εργαλεία

– Έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης

– Μελέτες

Δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα , αλιείς ή ιδιοκτήτες ενεργών αλιευτικών σκαφών  παράκτιας αλιείας και εσωτερικών υδάτων.

Πράξεις που γίνονται από σκάφη έως 12 μέτρα που δεν χρησιμοποιούν συρόμενα αλιευτικά εργαλεία λαμβάνουν αύξηση δημόσιας ενίσχυσης κατά 30 ποσοστιαίες μονάδες

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός είναι 2.000 ευρώ.

Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από 23-3-2018.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων  στην διεύθυνση  htp //: www.ependyseis.gr και  εντός 5 εργάσιμων ημερών κατατίθεται πλήρης φάκελος  σε έντυπη  και σε ψηφιακή μορφή   στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης  ΕΠΑΛΘ  Μιχαλακοπούλου 103, Αθήνα .

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων από 2-9-2019 και ώρα 12:00  και λήξη 15-11-2019 και ώρα 14:00.

Για   περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθύνεστε στην υπηρεσία μας: ΔΑΟΚ Πρέβεζας Τμήμα Αλιείας  τηλ: 26820-26983 ή στην Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων ΕΠΑΛ (τηλ 2131501186-84-81)

Ο Δ/ΝΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                               Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γνωρίζουμε στους ενδιαφερόμενους ότι εκδόθηκε η 1612/5-7-19 με κωδικό αριθμό 69.2 (ΑΔΑ :67ΦΠ4653ΠΓ- ΟΞΖ) 2η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο 3.4.4 «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ » του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας  2014-2020

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης  υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚ)με τυποποιημένο έντυπο στον ιστότοπο htp //: www.ependyseis.gr και παράλληλα εντός 5 ημερών κατατίθεται πλήρης φάκελος  στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης   Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας Μιχαλακοπούλου 103, Αθήνα .

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 2-9-2019 έως 15-11-2019

 Προϋπολογισμός  επενδυτικών προτάσεων από 20.000 ευρώ έως 8.000.000 ευρώ και ύψος ενίσχυσης 50%

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην παραπάνω υπηρεσία αλλά και στην υπηρεσία μας  για περισσότερες πληροφορίες.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΔΑΟΚ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΗΣ