Καιρός

Αλιεία Ξιφία και Τόνου

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

Τelfax:26820 – 23581

Πληροφορίες:Γ. Στούμπου

Τηλέφωνο:26820 – 26983

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις για τη χορήγηση αδειών ξιφία και μακρύπτερου τόνου για το 2019 γίνονται σύμφωνα με την ΥΑ 5632/104626/29-9-2015(ΦΕΚ Β΄2151/2015) και την 3380/86293/10-8-2017 (ΦΕΚ 3214Β΄/2017) τροποποίησή της.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την αλιεία μεγάλων πελαγικών ψαριών έχουν οι αλιείς που :

α) η άδεια του αλιευτικού σκάφους είναι σε ισχύ

β) διαθέτουν τα επιτρεπόμενα αλιευτικά εργαλεία

γ) έχουν εγκαταστήσει σε λειτουργία VMS και ERS

Οι αιτήσεις για ξιφία και μακρύπτερο υποβάλλονται από τον ίδιο τον αλιέα ηλεκτρονικά μέσω του ΟΣΠΑ ( με τον κωδικό του πλοιοκτήτη) μέχρι 31 Οκτωβρίου και η εφαρμογή βρίσκεται ήδη σε λειτουργία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην υπηρεσία μας στο τηλέφωνο 26820-26983.

ΕΠ Ο Δ/ΝΤΗΣ

ΑΥΓΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ