Καιρός

Ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2017, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας

Πρέβεζα, 11-04-2017
Αρ. Πρωτ.: ττ 32004/1311

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 40684
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Αναθέτουσα αρχή: Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου.
2. Αντικείμενο του έργου: «Ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέ-
ντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έ-
τους 2017, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας».
3. Συνολικός προϋπολογισμός: 109.509,36€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
4. Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές.
5. Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, αποκλει-
στικά βάσει τιμής, (χαμηλότερη τιμή ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και ψεκασμό).
6. Δικαίωμα συμμετοχής: Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις που υποβάλλουν
κοινή προσφορά, οι συνεταιρισμοί και οι κοινοπραξίες που δραστηριοποιούνται επαγγελμα-
τικά στο αντικείμενο του έργου.
7. Κατάθεση προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλε-
κτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ./Α΄/29-05-2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ
Π1/2390/2013 (Φ.Ε.Κ./Α/2677/21-10-2013) και στο Ν. 4412/2016.
8. Χρόνος ισχύος προσφορών: Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, προσμετρούμενες από την
επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών.
9. Εγγυήσεις: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής και από τους υποψήφιους αναδόχους στους
οποίους θα κατακυρωθεί το έργο, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος της προκήρυξης.
10. Παραλαβή τευχών διακήρυξης: Η διακήρυξη με όλα τα Παραρτήματα διατίθεται σε ηλε-
κτρονική μορφή στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr (Α/Α Συστήματος:40684)
και επίσης με ελεύθερη και πλήρη πρόσβαση στην ηλεκτρονική Δ/νση της Π.Ε. Πρέβεζας
www.preveza.gr.
11. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 13-04-2017, ημέρα Πέ-
μπτη και ώρα 15:00 μ.μ.
12. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 04-05-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα
15:00 μ.μ.
13. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 11-05-2017, ημέρα:
Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
14. Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης: Από 15-06-2017 έως 15-11-2017 και σε κάθε περί-
πτωση από την υπογραφή των συμβάσεων έως 15-11-2017.
15. Πληρωμή: Τμηματικά, μετά την ολοκλήρωση κάθε ψεκασμού των Τομέων, την παραλαβή
τους από την αρμόδια επιτροπή και την προσκόμιση, από τον ανάδοχο, των προβλεπομέ-
νων δικαιολογητικών.
16. Πρόσθετες πληροφορίες – παροχή διευκρινήσεων: Για συμπληρωματικές πληροφορίες
– διευκρινήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά αιτήματα στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνι-
σμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ