Καιρός

Ανακοίνωση για Αλιείς

ΔΑΟΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

Πληροφορίες:Γ. Στούμπου

Τηλέφωνο:26820-26983

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κάνουμε γνωστό στους αλιείς του Νομού μας ότι εκδόθηκε η αριθμ. 1406/26-9-2017 ( κωδικός 32.41.1) Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για ένταξη στο Μέτρο 3.1.8 «Υγεία και ασφάλεια» και μέτρο 4.1.20 Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους» του Επιχειρηματικού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2010

Στο μέτρο 3.1.8 επιδοτούνται :

– Επενδύσεις επί του σκάφους

– Ατομικός εξοπλισμός

Στο μέτρο 4.1.20 επιδοτούνται:

– Εξοπλισμός επί του σκάφους

– Αλιευτικά εργαλεία

– Έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης

– Μελέτες

Δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα , αλιείς ή ιδιοκτήτες ενεργών αλιευτικών σκαφών παράκτιας αλιείας και εσωτερικών υδάτων.

Πράξεις που γίνονται από σκάφη έως 12 μέτρα που δεν χρησιμοποιούν συρόμενα αλιευτικά εργαλεία λαμβάνουν αύξηση δημόσιας ενίσχυσης κατά 30 ποσοστιαίες μονάδες

Ο ελάχιστος προυπολογισμός είναι 2.000 ευρώ.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων με τυποποιημένο έντυπο στην διεύθυνση htp //: www.ependyseis.gr και εντός 5 εργάσιμων ημερών κατατίθεται πλήρης φάκελος σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ Μιχαλακοπούλου 103, Αθήνα .

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων από 10-10-2017 και λήξη 10-01-2018.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθύνεστε στην υπηρεσία μας: ΔΑΟΚ Πρέβεζας Τμήμα Αλιείας τηλ: 26820-26983 ή στην Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων ΕΠΑΛ (τηλ 2131501186)

ΕΠ Ο Δ/ΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΗΣ