Καιρός

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου: «Προσθήκη νέου διώροφου κτιρίου στο υπάρχον Δημοτικό Σχολείο Καναλίου»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Πρέβεζα,  26-2-2020
Αριθμ. Πρωτ.: 30150/646

Ταχ. Δ/νση         : Περδικάρη 1
Ταχ. Κώδικας      : 48100
Πληροφορίες      : Ε. Βασιλειάδου, Π. Βρέλλης
Τηλέφωνο          : 2682362171, 156
Fax                   : 2682362182

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου: «Προσθήκη νέου διώροφου κτιρίου στο υπάρχον Δημοτικό Σχολείο Καναλίου»

Η  Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας, κατ’ εφαρμογή:
1) Του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016,
2) Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β΄)
θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.), για την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων μελών Επιτροπής Διαγωνισμού (τακτικών και αναπληρωματικών) της περ. (α) παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, του έργου: «Προσθήκη νέου διώροφου κτιρίου στο υπάρχον Δημοτικό Σχολείο Καναλίου» , Προϋπολογισμού 680.920 Ευρώ με Φ.Π.Α.

Το έργο θα βαρύνει την πίστωση της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002, σύμφωνα με την με αρ.  16654/481/8-2-2019 απόφαση Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  Περιφέρειας Ηπείρου.

Το έργο αφορά οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4-3-2020 και ώρα 10:00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας: www.mimed.ggde.gr

Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες:

α) της Π.Ε.Πρέβεζας : www.preveza.gr
β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών : www.ggde.gr
Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 221 παρ. 1001 Ανακοίνωση κλήρωσης προς ΥΠΟΜΕΔΙ
και το άρθρο 5 παρ. 5.2.(2) της με αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΦΙΛΙΑ ΡΕΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ