Καιρός

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου: «Συντήρηση – βελτίωση οδού Ν. Σινώπη-Κανάλι – Εθν. Οδός Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (Β’ Φάση)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση       : Περδικάρη 1 Ταχ. Κώδικας  : 48100
Πληροφορίες   : Ε. Βασιλειάδου
Τηλέφωνο       : 2682362171 Fax                  : 2682362182

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου: «Συντήρηση – βελτίωση οδού Ν. Σινώπη-Κανάλι – Εθν. Οδός Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (Β’ Φάση)».

Η  Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας, κατ’ εφαρμογή:

1) Του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016,

2) Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β΄)

θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.), για την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων μελών Επιτροπής Διαγωνισμού (τακτικών και αναπληρωματικών) της περ. (α) παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, του έργου: «Συντήρηση – βελτίωση οδού Ν. Σινώπη-Κανάλι – Εθν. Οδός Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (Β’ Φάση)», Προϋπολογισμού 120.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτείται από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την με αρ.  25402/851/17-2-2020 απόφαση Δ/νσης Διοικητικού -Οικονομικού ΠΕ Πρέβεζας.

Το έργο αφορά εργασίες οδοποιίας.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14-05-2020 και ώρα 10:00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας: www.mimed.ggde.gr

Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες:

α) της Π.Ε.Πρέβεζας : www.preveza.gr

β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών : www.ggde.gr

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 221 παρ. 10 και το άρθρο 5 παρ. 5.2.(2) της με αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

signed 01 Ανακοίνωση κλήρωσης προς ΥΠΟΜΕΔΙ

01 Ανακοίνωση κλήρωσης προς ΥΠΟΜΕΔΙ