ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου: «Έργα σήμανσης και ασφάλειας επί του Επαρχιακού οδικού δικτύου Πρέβεζας»

Ανακοίνωση κλήρωσης προς ΥΠΟΜΕΔΙ Ανακοίνωση κλήρωσης προς ΥΠΟΜΕΔΙ_signed

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Πρέβεζα,  3-6-2020
Αριθμ. Πρωτ.: 67045  / 2001
Ταχ. Δ/νση         : Περδικάρη 1
Ταχ. Κώδικας      : 48100
Πληροφορίες      : Ο,Κονταράτου
Τηλέφωνο          : 2682362167
Fax  : 2682362182

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου: «Έργα σήμανσης και ασφάλειας επί του Επαρχιακού οδικού δικτύου Πρέβεζας»

Η  Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας, κατ’ εφαρμογή:

1) Του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016,

2) Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β΄)

θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.), για την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων μελών Επιτροπής Διαγωνισμού (τακτικών και αναπληρωματικών) της περ. (α) παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, του έργου: «Έργα σήμανσης και ασφάλειας επί του Επαρχιακού οδικού δικτύου Πρέβεζας» , Προϋπολογισμού 130.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.

Το έργο θα βαρύνει τις πιστώσεις  των Κ.Α.Π. του υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με την με αρ.  πρωτ.33361/1075/03-03-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της  Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε.Πρέβεζας. Το έργο αφορά εργασίες οδοποιϊας.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5-6-2020 και ώρα 10:00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας: www.mimed.ggde.gr

Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες:

α) της Π.Ε.Πρέβεζας : www.preveza.gr

β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών : www.ggde.gr

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 221 παρ. 10 και το άρθρο 5 παρ. 5.2.(2) της με αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

4. Τ.Δ.Π.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΦΙΛΙΑ ΡΕΠΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ