Καιρός

Ανακοίνωση Εξετάσεων Φυσικού Νοσοκομείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ : ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
Πρέβεζα : 10-11-2021
Αριθ. Πρωτ .: 2160
Ταχ.Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο

 

: Περδικάρη 1
: 48100
: Xρ. Ματέρη
: 2682362113-112

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας  Πρέβεζας της Περιφέρειας  Ηπείρου  ανακοινώνεται σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργείου Υγείας, Δ/νση Ιατρών, Λοιπών Επιστημόνων και Επαγγελμάτων Υγείας με Αριθ.Πρωτ.Γ5Β/Γ.Π.οικ.63537/01-11-2021(ΑΔΑ:6ΠΔ0465ΦΥΟ-7ΚΒ), ότι η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις: α) Φυσικού Νοσοκομείου-Ακτινοφυσικού Ιατρικής και β) Φυσικού Νοσοκομείου εκτός της περιοχής ιοντιζουσών ακτινοβολιών, της εξεταστικής περιόδου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021, λήγει την Παρασκευή 19-11-2021.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Πρέβεζας, Α΄ όροφος, οδός  Περδικάρη 1  Πρέβεζα τηλ.2682362112-113.

 

Μ.Ε.Α
Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΝΣΗΣ

    ΕΛΕΝΗ     ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ