Καιρός

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Π.Ε ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ΜΑΙΟΥ 2015

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση Κενών θέσεων φαρμακείων Π. Ε Πρέβεζας κατά την 31
Μαΐου 2015»

ΣΧΕΤ:
α.Τις διατάξεις του άρθρου30 του Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α΄/11-07-2014).
β.Τις διατάξεις των άρθρων 216 ,217,218,219 του Ν. 4281 / 2014 (ΦΕΚ 160/Α΄/08- 08-2014).
γ.Τη με αριθ.πρωτ:Γ5(β)/ΓΠ.οικ.42870/05-06-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου
Υγείας «Ανάρτηση κενών θέσεων φαρμακείων κατά τον μήνα Ιούνιο»

Σας ανακοινώνουμε στον παρακάτω πίνακα τις κενές θέσεις των
φαρμακείων της Π.Ε. Πρέβεζας όπως έχουν διαμορφωθεί έως την 31
Μαΐου 2015

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

7Ω217Λ9-5ΡΡ (1)