Ανακοίνωση που αφορά την παροχή αντιστάθμισης σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Υδατοκαλλιέργειας.

Πρέβεζα  14/10/21
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκαν οι υπ’ αριθμ. 2098 και 2099/11-10-2021 Αποφάσεις οι οποίες τροποποιούν αντίστοιχα την 1η και 2η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης για την ένταξη στη δράση 2 του μέτρου 3.2.11 «Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19» της Ενωσιακής Προτεραιότητας 2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020». Η δράση αφορά την παροχή αντιστάθμισης σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Υδατοκαλλιέργειας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως ανατρέξουν στις προαναφερόμενες αποφάσεις με ΑΔΑ: ΩΑΟΓ4653ΠΓ-ΘΥΦ & ΨΨΕΣ4653ΠΓ-ΡΛΧ ώστε να ενημερωθούν για τις τροποποιήσεις των αντίστοιχων προσκλήσεων, οι οποίες αφορούν τη διαδικασία παρακολούθησης, πιστοποίησης και πληρωμής πράξεων.

Οι ενδιαφερόμενοι επίσης μπορούν να απευθύνονται στην ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ (τηλ.: 2131501181, 2131501183, 2131501186) αλλά και στην υπηρεσία μας (τηλ.: 2682025282) για περισσότερες πληροφορίες.

 

 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Αυγέρης Ιωάννης