Καιρός

Ανακοίνωση σχετική με 2η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Μέτρο 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» του Επιχειρηματικού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

ΔΑΟΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

Πληροφορίες:Γ. Στούμπου
Τηλέφωνο:26820-26983

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι τροποποιήθηκαν:

  • η αριθμ. 1616/5-7-2019  ( κωδικός  41.2) ΑΔΑ: ΨΡΤ64653ΠΓ-ΟΘΩ 2η   Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Μέτρο 3.1.8  «Υγεία και ασφάλεια» και μέτρο 4.1.20 Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους»
  • η αριθμ. 1615/5-7-2019 ( κωδικός  2)  ΑΔΑ: Ω6ΠΤ4653ΠΓ-ΓΞ5  2η  Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Μέτρο 3.1.22  «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των  προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων»
  • η αριθμ. 1612/5-7-2019 ( κωδικός 69.2) ΑΔΑ: 67ΦΠ4653ΠΓ-ΟΞΖ 2η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Μέτρο 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» του Επιχειρηματικού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 ως προς την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που ορίζεται 31-01-2020 και ώρα 14.00μμ

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων  στην διεύθυνση  htp //: www.ependyseis.gr και  εντός 5 εργάσιμων ημερών κατατίθεται πλήρης φάκελος  σε έντυπη  και σε ψηφιακή μορφή   στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης  ΕΠΑΛΘ  Μιχαλακοπούλου 103, Αθήνα .

Για   περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων ΕΠΑΛ (τηλ 2131501186-84-81) ή στην υπηρεσία μας: ΔΑΟΚ Πρέβεζας Τμήμα Αλιείας  τηλ: 26820-26983

ΕΠ
Ο Δ/ΝΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΗΣ