Καιρός

Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Πρέβεζας , της Περιφέρειας Ηπείρου
ανακοινώνεται ότι, όσοι κτηνοτρόφοι του Ν. Πρεβέζης ή φορείς έχουν αιτήματα για διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή αστοχιών στην κατανομή των επιλέξιμων βοσκήσιμων γαιών, για κατανομή σε νέους ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους ή και κτηνοτρόφους που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας, για μεταβιβάσεις των δικαιωμάτων χρήσης επιλέξιμης βοσκήσιμης έκτασης, κλπ, μπορούν να απευθύνονται στη γεωτεχνική υπηρεσία του δήμου στην οποία βρίσκεται η κτηνοτροφική τους εκμετάλλευση ή στην ΔΑΟΚ ΠΕ Πρέβεζας (Λ. Ειρήνης 65, αρμόδιος υπάλληλος ο κ. Γρηγόριος Κουμπής, τηλ. 2682027774). Υποβολή έως και την 31η Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 1332/93570/23-8-2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2848/Β΄/7-9-2016), ώστε να εξεταστούν από την Επιτροπή Ελέγχου Χωροταξικής Ορθότητας της Κατανομής Δικαιωμάτων Χρήσης της Βοσκής (περ. γ της παρ. 5 του άρθρου 19 του Ν. 4351/2015.