Καιρός

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ HΠΕΙΡΟΥ

Προσκαλούμε τους υποψήφιους δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησης τους στα Γραφεία της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου και συγκεκριμένα, ένα άτομο (1)στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και ένα άτομο (1)στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, να υποβάλουν την αίτησή τους εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης (11 Φεβρουαρίου 2019) της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου (www.php.gov.gr), ήτοι από την 12η Φεβρουαρίου έως και την 21η Φεβρουαρίου 2019, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην επισυναπτόμενη Πρόσκληση.

Βρείτε την πρόσκληση

Ω5ΧΦ7Λ9-ΘΤΕ