Καιρός

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ταχ.Δ/νση : Λ.Ειρήνης 65, 48100 Πρέβεζα

Πληροφορίες: Σ. Μιχάλης, A. Τσαπάρας.

Τηλ. 2682024768

FAX 2682029229

Πρέβεζα 23-6-2015

Αρ. Πρωτ. : 6411

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. 1 / 2015
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 2190/1994 και του άρθρου 1 παρ. 19 του Ν. 2247/1994, όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 186 (τομέας Β΄) και 260 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./35/11793/29-5-2015 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα», (ΦΕΚ 280 Α΄), όπως ισχύει, η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με τις διατάξεις της Π.Υ.Σ. 35/18-12-2013 (ΦΕΚ 280 Α΄,) με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη εννιακοσίων (900) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το πρόγραμμα δακοκτονίας έτους 2015 (Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας – τομέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)

4. Την υπ’ αριθμ. 4752/63595/9-6-2015 απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΑΔΑ : 7ΦΠΑ465ΦΘΗ-ΞΔΘ) «Κατανομή εποχικού προσωπικού Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής – Πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2014».

5. Την υπ΄αριθμ. 6414/25-2-2015 (ΑΔΑ: 6ΙΩΘ465ΦΘΕ-ΨΑ7) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Επιχορήγηση Περιφερειών της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015 με ποσό 18.363.755,70 €, προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας».

6. Την αριθμ. 6569/67952/14-06-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

7. Τις αριθμ. οικ. 101094/8806/25-9-2014 και οικ. 117550/10045/15-10-2014 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Ηπείρου που αφορούν τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής με εντολή Περιφερειάρχη στους Αντιπεριφερειάρχες Ηπείρου και έχουν δημοσιευτεί στα ΦΕΚ 2711/Β/2014 και 3090/Β/2014 αντίστοιχα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

Ανακοίνωση παγιδοθετών με ΑΔΑ