Καιρός

Αναβολή της διεξαγωγής του πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης

Αναβάλλουμε τη διεξαγωγή (διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών) του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης – χαρτιού, αναλωσίμων εκτυπωτών, ΦΑΞ και φωτοτυπικών, προϋπολογισμού 49.000,00 με φ.π.α., η οποία σύμφωνα με την αρ. 2/2015 διακήρυξη (αρ. πρωτ. 22427/613/20-2-2015) έχει ορισθεί για την 10-03-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., μέχρι την έκδοση σχετικής απόφασης επί του περιεχομένου της κατατεθείσας προσφυγής, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο της Περιφέρειας Ηπείρου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

anaboligraf