Καιρός

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Συντήρηση – βελτίωση οδού Ν. Σινώπη – Κανάλι – Εθν. Οδός Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (Β’ ΦΑΣΗ)»

Δείτε την περίληψη της διακήρυξης:

signed 4.2 ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Δείτε την διακήρυξη:

signed 7.2 ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δείτε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ):

signed 5. 20180209-TEYD_v1.0 (ΤΕΛΙΚΟ)

Αποθηκεύστε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ) σε μορφή κειμένου:

5. 20180209-TEYD_v1.0 (ΤΕΛΙΚΟ)

Δείτε τον προϋπολογισμό μελέτης:

signed 1. ΠΡΟΥΠΟΛ ΕΡΓΟΥ ΣΙΝΩΠΗ ΚΑΝΑΛΙ (Β' ΦΑΣΗ)

Δείτε την Τεχνική Περιγραφή:

signed 2. Τεχνική Περιγραφή (Β' ΦΑΣΗ)

Δείτε το Περιγραφικό Τιμολόγιο Εργασιών:

signed 3. Τιμολόγιο εργασιων Σινωπη Καναλι (Β' ΦΑΣΗ)

Δείτε την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων:

signed 4. ΕΣΥ Σινωπη Καναλι ( Β' Φάση)

Δείτε την Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων:

signed 5. ΤΣΥ

Δείτε το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς:

signed Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___270520