Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός το έργου με τίτλο: “Βελτίωση βατότητας-κατασκευή τεχνικών-σήμανση και ασφάλεια οδικών τμημάτων στο Δήμο Πάργας”

IV_ΕΣΥ
V_ΤΣΥ
ΤΕΥΔ
Προκήρυξη _περίληψη
ΤΕΥΔ Διακήρυξη
I)προυπολογισμός 382.000e
II_τεχν.περιγραφή 382.000_
III_ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 382.000E