Καιρός

Ανοικτός συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΕ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΣΤΟ Δ.Δ.Ν.ΣΙΝΩΠΗΣ».

Δείτε ή αποθηκεύστε την περίληψη της διακήρυξης:

Περίληψη 45.000

Δείτε ή αποθηκεύστε την διακήρυξη:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 45.000

Δείτε ή αποθηκεύστε την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης:

ANAΛΗΨΗ 2020 ΣΙΝΩΠΗ Ω3Τ47Λ9-505

Υπόλοιπα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΥΔ

ΕΣΥ

ΤΣΥ