Απαγόρευση Αλίευσης Χελιού

ΔΑΟΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΗΛ. 26820-26983

   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι με ηλεκτρονική αποστολή  της  27/12/2022 μας έγινε γνωστό από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ,  ότι  σύμφωνα με Κανονισμό του Συμβουλίου της Ε.Ε., κατά το διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2023 έως και 31 Μαρτίου 2023, επιπλέον των μέτρων και απαγορεύσεων που ήδη ισχύουν, απαγορεύεται κάθε αλιευτική δραστηριότητα που στοχεύει σε Ευρωπαϊκό χέλι Anguilla anguilla σε όλα τα ενωσιακά ύδατα, (τα θαλάσσια, τα μεταβατικά, τα υφάλμυρα και τις παράκτιες λιμνοθάλασσες).

  Ε.Π Ο  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ