Καιρός

‘Απαιτήσεις στη συσκευασία κατά τη διακίνηση και εμπορία των ακτινιδίων’

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
Πρέβεζα 12-3-2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  Αριθμ. πρωτ.:32485 / 2421                                                              
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού ελέγχου
Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Ειρήνης 65
Τ.Κ.: 481 00  Πρέβεζα

Πληροφορίες: Αλ. Τσαπάρας.  Τηλέφωνο: 26820 24768 FAX: 26820 29229 e-mail: a.tsaparas@php.gov.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: ‘Απαιτήσεις στη συσκευασία κατά τη διακίνηση και εμπορία των ακτινιδίων’

Κάνουμε γνωστό προς όλους τους εμπλεκόμενους με την συσκευασία,  διακίνηση και εμπορία του ακτινιδίου ότι σε εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης  9475/136897/10-10-2018 (ΦΕΚ 4728/Β΄/22-10-2018) και ειδικότερα του άρθρου 4, κάθε “παρτίδα” ακτινιδίων που προορίζεται για διακίνηση και εμπορία στην εγχώρια αγορά (μετά την τυποποίηση/συσκευασία) ή αποστολή σε κράτη μέλη της Ε.Ε. ή εξαγωγή σε τρίτες χώρες, αποτελείται υποχρεωτικά από συσκευασίες καθαρού βάρους 20 κιλών κατ’ ανώτατο όριο, προκειμένου να εξασφαλίζεται επαρκώς η τήρηση των προβλεπόμενων προδιαγραφών εμπορίας του ακτινιδίου, όπως αυτές θεσπίζονται από τον Εκτελ. Καν. ΕΕ 543/2011.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 της ανωτέρω Υ.Α. «Μεταβατικές διατάξεις», η διακίνηση των ακτινιδίων σε μέσα συσκευασίας που υπερβαίνουν τα 20 κιλά  επιτρέπεται μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2019.

Ως εκ τούτου από την 1 Απριλίου 2019 η διακίνηση και εμπορία των ακτινιδίων στην εγχώρια αγορά, καθώς και η αποστολή/εξαγωγή τους σε χώρες της Ε.Ε. και τρίτες χώρες αντίστοιχα, γίνεται υποχρεωτικά σε συσκευασίες των οποίων το καθαρό βάρος δεν υπερβαίνει τα 20 κιλά.

Στην περίπτωση που κατά τη διενέργεια των ελέγχων διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις ως προς τη συγκεκριμένη απαίτηση, θα επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης.

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΗΣ