Καιρός

«Αποκατάσταση ζημιών εξ αιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων κατά το διάστημα από 30-11-2017 έως και 04-12-2017 στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας», υποέργου:«Αποκατάσταση ζημιών στην 5η Επαρχιακή οδό Π.Ε. Πρέβεζας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση του έργου:
« Αποκατάσταση ζημιών εξ αιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων κατά το διάστημα από
30-11-2017 έως και 04-12-2017 στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας », υποέργου:«
Αποκατάσταση ζημιών στην 5η Επαρχιακή οδό Π.Ε. Πρέβεζας »
με συνολικό προϋπολογισμό 350.000,00 €, με CPV [45233120-6]-Έργα οδοποιίας και κωδικό NUTS:
EL541. Το έργο συντίθεται στην κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με δαπάνη εργασιών 207.882,70 €
(χωρίς ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ).
Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η
23 Οκτωβρίου 2018, ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η
30 Οκτωβρίου 2018, ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Προκήρυξη (περίληψη)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διακήρυξη δημοπρασίας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ_ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

ΤΕΥΔ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΣΥ