Καιρός

ΑΡ. 1 / 2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: « Καταπολέμηση κουνουπιών για την περιοχή της Π.Ε. Πρέβεζας για το έτος 2016»

Πρέβεζα: 3-2-2016

Αρ. Πρωτ.: ττ 9964 / 465

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ. 1 / 2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Αναθέτουσα αρχή: Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου
2. Αντικείμενο του έργου:« Καταπολέμηση κουνουπιών για την περιοχή της Π.Ε. Πρέβεζας για
το έτος 2016».
3. Συνολικός προϋπολογισμός: 25.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
4. Είδος διαγωνισμού: Πρόχειρος μειοδοτικός, με σφραγισμένες προσφορές.
5. Κριτήρια ανάθεσης: Χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή.
6. Δικαίωμα συμμετοχής: Οι ασχολούμενοι με το αντικείμενο του έργου.
7. Χρόνος ισχύος προσφορών: Ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του
διαγωνισμού.
8. Εγγυήσεις: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής και από τον υποψήφιο ανάδοχο στον οποίο θα
κατακυρωθεί το έργο, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο τεύχος της προκήρυξης.
9. Τόπος παραλαβής τευχών διακήρυξης: Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερεια-
κής Ενότητας Πρέβεζας, Τμήμα Προμηθειών (Σπηλιάδου 8, 2ος όροφος – Πρέβεζα), καθημε-
ρινά 08:00 π.μ. – 15:00 μ.μ. Η διακήρυξη με όλα τα Παραρτήματα διατίθεται επίσης με ελεύ-
θερη και πλήρη πρόσβαση στην ηλεκτρονική δ/νση της Π.Ε. Πρέβεζας www.preveza.gr.
10. Προθεσμία υποβολής των προσφορών: Μέχρι την ημερομηνία και ώρα έναρξης της δια-
δικασίας αποσφράγισης των προσφορών.
11. Ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού:
Ημερομηνία: 24-02-2016, Ημέρα: Τετάρτη και ώρα: 10:00 π.μ.
12. Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού: Γραφεία δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Περιφε-
ρειακής Ενότητας Πρέβεζας (Σπηλιάδου 8, 2ος όροφος – Πρέβεζα).
13. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρίστανται κατά την αποσφράγιση των προσφορών:
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών.
14. Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της, έως 28-02-2017.
15. Πληρωμή:
1.Το 20% της συμβατικής δαπάνης μετά την ολοκλήρωση τριών ψεκαστικών κύκλων.
2. Το 60% της συμβατικής δαπάνης μετά την ολοκλήρωση εννέα ψεκαστικών κύκλων και
3. Το υπόλοιπο 20% μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου του συμβατικού αντικειμένου.
16. Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-02-2016.
17. Πρόσθετες πληροφορίες – παροχή εγγράφων: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν
εγγράφως από τη διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού της Π. Ε. Πρέβεζας, συμπληρωματι-
κές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας προκήρυξης (Ταχ. διεύ-
θυνση: οδός Σπηλιάδου αρ. 8, Τ.Κ. 48 100, Πρέβεζα, Τηλέφωνο: 26823 60291, Φαξ: 26820
27195).

02_diakiriksi_1_2016