Καιρός

ΑΡ. 2/ 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: «Προμήθεια γραφικής ύλης-χαρτιού, αναλώσιμων εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ. 2 / 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Αναθέτουσα αρχή: Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου
2. Αντικείμενο του έργου: «Προ ήθεια γραφικής ύλης – χαρτιού, αναλωσί ων εκτυπωτών, φαξ
και φωτοτυπικών»
3. Συνολικός προϋπολογισμός: 49.000,00 € ( με Φ.Π.Α.).
4. Είδος διαγωνισμού: Πρόχειρος ανοικτός ειοδοτικός, ε σφραγισ ένες προσφορές.
5. Κριτήρια ανάθεσης: Η χαμηλότερη, συνολικά, προσφερόμενη τιμή ανά ομάδα ειδών
6. Δικαίωμα συμμετοχής: Επιχειρήσεις με αντικείμενο δραστηριότητας την εμπορία των προς
προμήθεια υλικών.
7. Χρόνος ισχύος προσφορών: Ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του
διαγωνισμού.
8. Εγγυήσεις: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής και από τον υποψήφιο ανάδοχο στον οποίο θα
κατακυρωθεί το έργο, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος της προκήρυξης.
9. Τόπος παραλαβής τευχών διακήρυξης: Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, Τμήμα Προμηθειών (Σπηλιάδου 8, 2ος όροφος – Πρέβεζα), καθημερινά 08:00 π.μ. – 15:00 μ.μ
10.Προθεσμία υποβολής των προσφορών: Μέχρι την ημερομηνία και ώρα έναρξης της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών.
11.Ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού: Ημερομηνία: 10-03-2015, Ημέρα: Τρίτη και ώρα: 10:00 π.μ.
12.Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού: Γραφεία Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας (Σπηλιάδου 8, 2ος όροφος – Πρέβεζα).
13.Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρίστανται κατά την αποσφράγιση των προσφορών:
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών.
14.Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της, μέχρι 31-12-2015, δυνάμενη να παραταθεί σύμφωνα με τα προβλεπό μενα από την παρούσα.
15.Πληρωμή: Τμηματική, μετά την παραλαβή των ειδών από την αρμόδια επιτροπή και την προσκόμιση, από τον ανάδοχο, των προβλεπομένων δικαιολογητικών.
16.Ημερομηνία δημοσιοποίησης: 20 – 02 – 2015.
17.Πρόσθετες πληροφορίες – παροχή εγγράφων: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν
εγγράφως από τη Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού της Π. Ε. Πρέβεζας, συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας προκήρυξης (Ταχ. Διεύθυνση: οδός Σπηλιάδου αρ. 8 – Τ.Κ. 48 100 – Πρέβεζα, Τηλέφωνο: 26823 60291, Φαξ: 26820 27195).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

2002diak