Καιρός

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΟΥΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσ-
σει ανοιχτό συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΟΥΡΟΥ» σε βάρος των πιστώσεων του έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019 ».
1. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία έργων οδοποιίας, με προϋπολογισμό 9.677,42 € (δαπάνη
εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς και οποιεσδήποτε
πληροφορίες από την έδρα της Δ/νσης Τεχν. Έργων ΠΕ Πρέβεζας, οδός Περδικάρη 1 Πρεβεζα, μέ-
χρι 30-10-2018. Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, ΤΕΥΔ, Τεχνική μελέτη κλπ) διατί-
θενται και στη διαδικτυακή διεύθυνση της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας www.preveza.gr
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2682362160, FAX επικοινωνίας 2682362182 και E-mail:
sonniapapas@yahoo.gr , υπάλληλος για επικοινωνία Σοφία Παπαγεωργίου, Αρχ. Μηχανικός.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 1 – 11- 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ, (λήξη υποβολής
προσφορών) με το σύστημα προσφορών με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 125 του Ν
4412/2016 στα γραφεία της Δ/νσης Τεχν. Έργων ΠΕ Πρέβεζας.
3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγε-
γραμμένοι στο ΜΕΕΠ Α1 τάξης και άνω, καθώς και εγγεγραμμένοι στα νομαρχιακά μητρώα που
πληρούν τις προϋποθέσεις για έργα κατηγορίας ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ όπως και επιχειρήσεις προ-
ερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου και
τρίτων χωρών, σύμφωνα με το άρθρο 21 κεφάλαιο Γ΄ του τεύχους διακήρυξης του έργου.
4. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ
530 Ηπείρου Κ.Α. 2017ΕΠ53000002.
5. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΛΟΥΡΟΣ ΑΔΑΜ 18PROC003808801

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΛΟΥΡΟΣ ΑΔΑΜ 18PROC003809197

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

PROYPOLOG LOYROY

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

PERIGRAFIKO TIMOLOGIO

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

TEXNIKH EK8ESH

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

ΤΕΥΔ υπευθ. δηλωση

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ESY LOYROS