Καιρός

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Κ.Τ.Ε.Ο. ∆.∆.∆ΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσ-
σει ανοιχτό συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση του
έργου :«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ EΘΝΙΚΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2014-2016 (π.κ.2013ΕΠ03000011) »,
υποέργου: « ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Κ.Τ.Ε.Ο. Δ.Δ.ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ »
1. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία έργων Oδοποιίας, με προϋπολογισμό 21.544,72 Ευρώ
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς και οποιεσδήποτε
πληροφορίες από την έδρα της Δ/νσης Τεχν. Έργων ΠΕ Πρέβεζας, οδός Περδικάρη 1 Πρεβεζα, μέ-
χρι 8-10-2018. Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, ΤΕΥΔ, Τεχνική μελέτη κλπ) διατί-
θενται και στη διαδικτυακή διεύθυνση της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας www.preveza.gr
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2682362163, FAX επικοινωνίας 2682362182 και E-mail:
k.katsimpokis @php.gov.gr, υπάλληλος για επικοινωνία Κων/νος Κατσιμπόκης, Πολ. Μηχανικός.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11-10-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ, (λήξη υποβολής
προσφορών) με το σύστημα προσφορών με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 125 του Ν
4412/2016 στα γραφεία της Δ/νσης Τεχν. Έργων ΠΕ Πρέβεζας.
3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγε-
γραμμένοι στο ΜΕΕΠ Α1 τάξης και άνω, καθώς και εγγεγραμμένοι στα νομαρχιακά μητρώα που
πληρούν τις προϋποθέσεις για έργα κατηγορίας Oδοποιίας, όπως και επιχειρήσεις προερχόμενες
από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου και τρίτων χω-
ρών, σύμφωνα με το άρθρο 21 κεφάλαιο Γ΄ του τεύχους διακήρυξης του έργου.
4. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ
530 Ηπείρου Κ.Α. 2014ΕΠ53000003.
5. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (1)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦ.ΟΔ.ΤΜ.ΚΤΕΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΙI).πρ.σμος

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

III)ΤΙΜ.ΜΕΛ.KTEO._ΕΥΡΩ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

I)τεχν.περ (1)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

ΤΕΥΔ υπευθ. δηλωση (2)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

IV)ΕΣΥ Ν. 4412.2016 (2)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ_ΠΡΟΣΦΟΡΑ (1)