Καιρός

Ασφαλτόστρωση οδικών τμημάτων στο Δ.Δ. Φιλιππιάδας-Τσιμεντόστρωση αγροτικής οδού (Μπουσούλιζα) Αντιπλημμυρικά έργα στο Δ.Δ. Τύριας Δήμου Ζηρού).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει
διαγωνισμό «ανοιχτής διαδικασίας» σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση του έργου:
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφ. Ηπείρου 2017-2019».(Υποέργο Ασφαλτόστρωση
οδικών τμημάτων στο Δ.Δ.Φιλιππιάδας-Τσιμεντόστρωση αγροτικής οδού (Μπουσούλιζα) Αντιπλημμυρικά εργα
στο Δ.Δ. Τύριας Δήμου Ζηρού) . Το έργο συντίθεται από την κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με προϋπολογισμό
96.000,00 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένου του
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), στο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης
www.promitheus.gov.gr,καθώς και από της ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας
www.preveza.gr.
3. Πληροφορίες παρέχονται από την έδρα της υπηρεσίας, Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Πρέβεζας, οδός Περδικάρη
1, Πρέβεζα τηλέφωνο 2682362194, FAX επικοινωνίας 2682362182 και E-mail: ath.lekkos@php.gov.gr
4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 13 Μαρτίου 2018 ημέρα Τρίτη
και ώρα η 10:00 πμ.
5. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20 Μαρτίου 2018 ημέρα Tρίτη
και ώρα η 10:00 πμ.
6. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
με βάση την τιμή και με το σύστημα επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 παρ. 2.(α) του Ν
4412/2016.
7. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν φυσικά ή νομική πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ στην Α1 τάξη και άνω και που
είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
περίπτωση γ ́ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1549,00 ΕΥΡΩ και
ισχύος τουλάχιστον 6 μήνες και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος
των προσφορών είναι 6 μήνες.
9. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εξη (06) μήνες από την ημέρα υπογραφής της
σύμβασης.
10.Κωδικός CPV: 45233120-6 (Έργα Οδοποιίας) και Κωδικός NUTS: EL541 (Ήπειρος – Άρτα, Πρέβεζα).
11.Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 με (ΚΑ2017ΕΠ53000002).
12.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΔΩ

adam-diakiriksis

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΔΩ

adam-perilipsi

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΔΩ

proipologismos

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΔΩ

tim-mel

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΔΩ

texniki-perigrafi

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΔΩ

teyd-ipeuthini-dilosi

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΔΩ

esy