Καιρός

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοιχτό συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση του έργου :«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2014-2016 (π.κ. 2010ΕΠ03000014) » υποέργου: « ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ »
1. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία έργων Oδοποιίας, με προϋπολογισμό 12.195,12 Ευρώ
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς και οποιεσδήποτε
πληροφορίες από την έδρα της Δ/νσης Τεχν. Έργων ΠΕ Πρέβεζας, οδός Περδικάρη 1 Πρεβεζα, μέχρι 1-10-2018. Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, ΤΕΥΔ, Τεχνική μελέτη κλπ) διατίθενται και στη διαδικτυακή διεύθυνση της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας www.preveza.gr
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2682362163, FAX επικοινωνίας 2682362182 και E-mail:k.katsimpokis @php.gov.gr, υπάλληλος για επικοινωνία Κων/νος Κατσιμπόκης, Πολ. Μηχανικός.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4-10-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ, (λήξη υποβολής προσφορών) με το σύστημα προσφορών με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 125 του Ν4412/2016 στα γραφεία της Δ/νσης Τεχν. Έργων ΠΕ Πρέβεζας.
3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγε-
γραμμένοι στο ΜΕΕΠ Α1 τάξης και άνω, καθώς και εγγεγραμμένοι στα νομαρχιακά μητρώα που
πληρούν τις προϋποθέσεις για έργα κατηγορίας Oδοποιίας, όπως και επιχειρήσεις προερχόμενες
από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου και τρίτων χω-
ρών, σύμφωνα με το άρθρο 21 κεφάλαιο Γ΄ του τεύχους διακήρυξης του έργου.
4. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ
530 Ηπείρου Κ.Α. 2014ΕΠ53000007.
5. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦ.ΑΓ.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

II)ag.aikaterini.πρ.σμος

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

III)ΤΙΜ.ΜΕΛ.ΑΓ.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ._ΕΥΡΩ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

I)τεχν.περ (2)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

ΤΕΥΔ υπευθ. δηλωση (3)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

IV)ΕΣΥ Ν. 4412.2016 (3)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ_ΠΡΟΣΦΟΡΑ (2)