Καιρός

Χορήγηση Αδειών Αλίευσης Ξιφία

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

Τelfax: 26820 – 23581

Πληροφορίες  :  Γ. Στούμπου

Τηλέφωνο  :  26820 – 26983

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις για τη χορήγηση αδειών  ξιφία , μακρύπτερου τόνου και κόκκινου τόνου για το 2020  γίνονται σύμφωνα με την  ΥΑ 5632/104626/29-9-2015(ΦΕΚ Β΄2151/2015)  και την 3380/86293/10-8-2017 (ΦΕΚ 3214Β΄/2017) τροποποίησή της.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την αλιεία μεγάλων πελαγικών ψαριών έχουν οι αλιείς που:

α) η άδεια του αλιευτικού σκάφους είναι σε ισχύ

β) διαθέτουν τα επιτρεπόμενα αλιευτικά εργαλεία (LLD, LHM)

γ) έχουν εγκαταστήσει σε λειτουργία VMS  και  ERS

Οι αιτήσεις για ξιφία και μακρύπτερο τόνο  υποβάλλονται από τον ίδιο τον αλιέα ηλεκτρονικά μέσω του ΟΣΠΑ ( με τον κωδικό του πλοιοκτήτη) μέχρι 31 Οκτωβρίου 2019 και η εφαρμογή βρίσκεται ήδη σε λειτουργία.

Οι αιτήσεις για τον κόκκινο τόνο υποβάλλονται στην υπηρεσία μας μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 2019 και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Κάτοψη σκάφους όπου θα αποτυπώνονται εμφανώς οι ψυκτικοί θάλαμοι
  • Λογαριασμό Κοινής Ωφελείας ή Ε1 για την απόδειξη της μόνιμης κατοικίας
  • Άδεια καταχώρησης της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.
  • Επαγγελματική άδεια σκάφους
  • Έγγραφο εθνικότητας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην υπηρεσία μας στο τηλέφωνο 26820-26983.

Ο Δ/ΝΤΗΣ

ΑΥΓΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ