Καιρός

Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδικού τμήματος στο Δ.Δ. Λυγιάς δήμου Πρέβεζας»

Δείτε ή αποθηκεύστε την περίληψη της διακήρυξης:

6_ΑΔΑΜ-Προκήρυξη (περίληψη)

Δείτε ή αποθηκεύστε την διακήρυξη:

7_ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤ ΔΙΑΓΩΝ

Αποθηκεύστε τον προϋπολογισμό:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Δείτε ή αποθηκεύστε την τεχνική περιγραφή:

2.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Δείτε ή αποθηκεύστε το τιμολόγιο μελέτης:

3.ΤΙΜ.ΜΕΛ

Δείτε ή αποθηκεύστε την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων:

4.ΕΣΥ-8-ΜΗΝΕΣ- Ν. 4412.2016

Δείτε ή αποθηκεύστε την τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων:

5.ΤΣΥ

Δείτε ή αποθηκεύστε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ):

ΤΕΥΔ

9.1ΤΕΥΔ_v1.0