Διαγραμμίσεις στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε.Πρέβεζας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΩΚΖ98Λ9-ΩΝΨ 19PROC004835717

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΛΙΚΟ 19PROC004835683

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Αντίγραφο του ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΙΜ.ΜΕΛ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΣΥ Ν. 4412.2016

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

ΤΕΥΔ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

texn.perig