Καιρός

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9/2015:Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ. 9 / 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Αναθέτουσα αρχή: Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου
2. Αντικείμενο του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων
στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2015,
στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας».
3. Συνολικός προϋπολογισμός: 97.354,02 € (με ΦΠΑ).
4. Είδος διαγωνισμού: δημόσιος ανοικτός μειοδοτικός, με σφραγισμένες προσφορές.
5. Κριτήρια ανάθεσης: Χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και ψε-
κασμό.
6. Δικαίωμα συμμετοχής: Οι ασχολούμενοι με το αντικείμενο του έργου.
7. Χρόνος ισχύος προσφορών: Ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του
διαγωνισμού.
8. Εγγυήσεις: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής και από τον υποψήφιο ανάδοχο στον οποίο θα
κατακυρωθεί το έργο, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο τεύχος της προκήρυξης.
9. Τόπος παραλαβής τευχών διακήρυξης: δ/νση διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής
Ενότητας Πρέβεζας, Τμήμα Προμηθειών (Σπηλιάδου 8, 2ος όροφος – Πρέβεζα), καθημερινά
08.00 π.μ. – 15.00 μ.μ.
10. Προθεσμία υποβολής των προσφορών: Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος της
προκήρυξης.
11. Ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού:
Ημερομηνία: 28 – 05 – 2015, Ημέρα: Πέμπτη και ώρα:10:00 π.μ.
12. Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού: Γραφεία δ/νσης διοικητικού – Οικονομικού Περιφε-
ρειακής Ενότητας Πρέβεζας (Σπηλιάδου 8, 2ος όροφος – Πρέβεζα)
13. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρίστανται κατά την αποσφράγιση των προσφορών:
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών.
14. Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης: Πέντε (5) μήνες.
15. Πληρωμή: Τμηματικά, μετά την ολοκλήρωση κάθε ψεκασμού των Τομέων, την παραλαβή
τους από την αρμόδια επιτροπή και την προσκόμιση, από τον ανάδοχο, των προβλεπομέ-
νων δικαιολογητικών.
16. Ημερομηνία αποστολής στον Ελληνικό τύπο: 06 – 05– 2015.
17. Πρόσθετες πληροφορίες – παροχή εγγράφων: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν
εγγράφως από τη δ/νση διοικ/κού – Οικ/κού της Π. Ε. Πρέβεζας, συμπληρωματικές πληρο-
φορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας προκήρυξης (Ταχ. δ/νση: Σπηλιά-
δου 8 – Τ.Κ. 48 100 – Πρέβεζα, Τηλέφωνο: 26823 60291, Φαξ: 26820 27195).

ada92015