Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου του υποέργου «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών καρτών άρδευσης » του ΠΑΑ 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0036171880 της πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Λάμαρης»

Περίληψη:

02.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

 

Διακήρυξη:

01_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΤΟΕΒ ΛΑΜΑΡΗΣ κημδησ

 

Προκήρυξη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΕΒ ΛΑΜΑΡΗΣ ΚΗΜΔΗΣ