Καιρός

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου του υποέργου«Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών καρτών άρδευσης» της πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Αχέροντα»

Περίληψη:

03. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 ΤΟΕΒ ΑΧΕΡΟΝΤΑ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ

 

Διακήρυξη:

02_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 TOEB ΑΧΕΡΟΝΤΑ κημδησ

 

Προκήρυξη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΕΒ ΑΧΕΡΟΝΤΑ ΚΗΜΔΗΣ