Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου «Προμήθεια Εξοπλισμού αντιμετώπισης COVID-19»

Διακήρυξη:

15. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΔΙΑΓΩΝ. ΝΟΣΟΚ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΔΑΜ

 

Μελέτη:

09. MELETH_SYD_1

 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ):

espd-request-v2 (1)