Καιρός

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας και εγκατάστασης έξυπνου εξοπλισμού του υποέργου 3 «Λύσεις καινοτομίας στο πλαίσιο της Κατασκευής της κύριας διαδρομής Δικτύου Ποδηλατοδρόμου Π.Ε. Πρέβεζας» της πράξης «Κατασκευή κύριας διαδρομής Δικτύου Ποδηλατοδρόμων Π.Ε. Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αξία 214.900,00 € χωρίς ΦΠΑ

Περίληψη Διακήρυξης:

10.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ψ6ΗΠ7Λ9-Ψ0Ι

 

Διακήρυξη:

06.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟ ΚΗΜΔΗΣ