Καιρός

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού Διεθνή Μειοδοτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της», συνολικού προϋπολογισμού 199.254

Αναθέτουσα αρχή: Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου.
Αντικείμενο του έργου: «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της».
Συνολικός προϋπολογισμός: 199.254,96 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός Διεθνής Μειοδοτικός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός
Κριτήρια ανάθεσης: Η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή (υψηλότερο επί τοις % ποσοστό έκπτωσης στη διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους).
Δικαίωμα συμμετοχής: Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι συνεταιρισμοί και οι κοινοπραξίες με αντικείμενο δραστηριότητας την εμπορία υγρών καυσίμων και λιπαντικών.
Κατάθεση προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 και στην Π1/2390/2013(ΦΕΚ Β/2677/21-10-2013),στο Π.Δ. 60/07 και συμπληρωματικά στο Π.Δ118/07.
Χρόνος ισχύος προσφορών: Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Εγγυήσεις: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής και από τους υποψήφιους αναδόχους στους οποίους θα κατακυρωθεί το έργο, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος της προκήρυξης.
Παραλαβή τευχών διακήρυξης: Η διακήρυξη με όλα τα Παραρτήματα διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και επίσης με ελεύθερη και πλήρη πρόσβαση στην ηλεκτρονική 2/νση της Π.Ε. Πρέβεζας www.preveza.gr
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 28-03-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.<
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 03-05-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 10-05-2016, ημέρα: Τρίτη και ώρα: 10:00 π.μ.
Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης: Από την υπογραφή των συμβάσεων έως 31-12-2016,δυνάμενη να παραταθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη.
Πληρωμή: Τμηματική, μετά την παραλαβή των καυσίμων από την αρμόδια επιτροπή και την προσκόμιση, από τον ανάδοχο, των προβλεπομένων δικαιολογητικών.
Πρόσθετες πληροφορίες – παροχή διευκρινήσεων: Για συμπληρωματικές πληροφορίες– διευκρινήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά αιτήματα στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΔΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

ADA2