Καιρός

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ENOΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΑΥΤΩΝ

Διευκρινιστική – διόρθωση στο ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης:

08_ Διορθωση εγγυηση καλής εκτέλεσης σε 4 από 2%_sign

 

Διακήρυξη:

Διακήρυξη για Αυτοκίνητα Πρεβεζα 2022 ΚΗΜΔΗΣ

 

Προκήρυξη:

14. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡ ΑΥΤΟ 2022 DIAYGEIA 6ΗΜ37Λ9-41Σ

 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ):

espd-request-v2