Καιρός

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2022, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας

Διακήρυξη:

13.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ 2022 ΑΔΑΜ

 

Προκήρυξη:

15.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ -ΑΔΑΜΩ2Λ87Λ9-ΚΜΩ

 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ):

espd-request-v1